Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A megrendelési és szállítási folyamattal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésre állunk.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (https://nagykarolin.hu) történő jogviszonyokra terjed ki, és feltételei érvényesek a Szolgáltató által az Ügyfélnek/Vásárlónak nyújtott minden további termékre/szolgáltatásra. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető az alábbi

weboldalról: https://nagykarolin.hu/aszf.

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

 

  1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Nagy Karolin
A szolgáltató székhelye: 1011 Budapest, Iskola u. 35/a
A szolgáltató postacíme: 1011 Budapest, Iskola u. 35/a
A szolgáltató adószáma: 55317234-1-41

 

A SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGE

Ügyfélszolgálat:
e-mail: hello@nagykarolin.hu

 

A SZOLGÁLTATÓ WEBOLDALÁNAK TÁRHELYSZOLGÁLTATÓJA

Tárhelypark Kft.

Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.

Email
info@tarhelypark.hu

Telefon
+36 1 700 4140

 

  1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:


2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.2. A jelen Szabályzat 2019. október 16. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi – mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

  1. VÁSÁRLÁS

 

3.1. Felhasználó/Vásárló a Szolgáltatótól történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

3.2. Felhasználó a megrendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

  1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK 

 

4.1. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát (alanyi adómentes összeg, így a végső vételár), azonban NEM tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

4.2. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék, szolgáltatás nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

 

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

 

  1. RENDELÉS MENETE 

 

5.1. Könyvek esetében: A Vásárló a megrendelő űrlapon kiválasztja a kért terméket, majd megadja a rendeléshez szükséges személyes adatokat, vagy a megadott email címre küldi el írásos megrendelését.

 

5.1.1. Fizetési mód:

 

Banki átutalással, előre

 

Banki átutaláshoz szükséges adatok:

név: Nagy Karolin
bank megnevezése: OTP Bank
bankszámlaszám: 11773487 40485920

 

 

5.1.2. SZÁLLÍTÁS

 

Választható szállítási módok:

– Magyar Posta Zrt. (normál kézbesítéssel vagy ajánlott küldeményként)

– Személyes átvétel: Sifonér Régiségbolt, 1011 Budapest, Iskola u. 35/a, H-Cs 11-17h, P 11-15h

A szállítás díja a Magyar Posta Zrt. aktuális díjszabása szerint kerül felszámolásra.

Személyes átvétel esetén szállítási díj nincs, a termék ára azonban ebben az esetben is előre utalással fizetendő.

A számla kiegyenlítését követő 3 munkanapon belül indítjuk a csomagot. A számlát a csomag tartalmazza.

Előfordulhat, hogy a rendelt termék a megrendelés előtt vagy alatt elfogy, ebben az esetben e-mailben, vagy telefonon jelezzük azt.

 

5.2. SZOLGÁLTATÁS igénybevétele esetén:

 

5.2.1 Az igénybe vehető szolgáltatások:

– online csoportos konzultáció segédanyagokkal

– egyéni konzultáció (online vagy személyesen)

 

5.2.2. A megrendelés menete: a Vásárló a megadott email címre küldi el írásos megrendelését. Válaszemailben megkapja az átutaláshoz szükséges adatokat, majd megadja a számla kiállításához szükséges személyes adatait.

 

5.2.3. Fizetési mód:

 

Banki átutalással, előre,

egyéni, személyes konzultáció esetében készpénzes fizetés is lehetséges

 

5.2.4. A szolgáltatás teljesítése:

A sikeres fizetést követően a szolgáltatás teljesítése az előzetesen egyeztetett formában és időpontban történik.

Csoportos konzultáció esetében a Vásárló felvételt kap az adott online programhoz (csoportos konzultációhoz) tartozó zárt csoportba, ahol a konzultáció tartalmai elérhetőek lesznek a számára, illetve ahol a konzultáció kommunikációja zajlik.

 

Személyes konzultáció esetén a Megrendelővel a Szolgáltató a megrendeléskor megadott e-mail címén 3 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a továbbiak egyeztetése és a teljesítés pontos időpontja céljából.

 

Banki átutaláshoz szükséges adatok:

név: Nagy Karolin
bank megnevezése: OTP Bank
bankszámlaszám: 11773487 40485920

 

 

  1. ESETLEGES KÁROK, HIBÁS TERMÉK

Könyvvásárlás esetében

 

Amennyiben a Vásárló nem könyvelt küldeményként (normál kézbesítéssel) kéri a termék szállítását, és az a szállító hibájából nem, vagy késedelmesen, vagy sérülten érkezik meg, a Szolgáltatót nem terheli felelősség. A kárveszély a postának történő átadáskor átszáll a vevőre.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás  termék kerül kiszállításra, az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a PTK-ban és a 49/2003. (vii.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Hibás, (könyvelt küldeményként történő) szállítás során sérült termék esetén az eladó a terméket díjmentesen kicseréli, vagy a vásárló elállhat a vásárlástól.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

A szolgáltató nem vállal felelősséget önhibáján kívüli késésért, információk elvesztéséért, rendelés nem teljesítéséért.

 

Amennyiben panaszos ügyét nem sikerül a szolgáltatóval rendeznie, panaszával fordulhat Békéltető Testülethez (Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131, E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu)

 

 

  1. GARANCIAVÁLLALÁS

Szolgáltatás igénybevétele esetén

A Vásárló elfogadja és vállalja, hogy a csoportos online konzultációkon és az egyéni konzultációkon való haladásáért és az abban elért eredményeiért a felelősség 100%-ban a Vásárlót terheli. A Vásárló elfogadja és vállalja, hogy ő maga a konzultáció eredményességének létfontosságú eleme, valamint, hogy a Szolgáltató e tekintetben nem ellenőrizheti a Vásárlót. A Szolgáltató a jelen Megállapodásban felsorolt vállalásokon és garanciákon kívül semmilyen egyéb, szóbeli, vagy írásbeli kötelezettséget nem vállal jelen Megállapodásban foglaltak teljesítéséért. A Szolgáltató nem vállal garanciát vagy jótállást arra vonatkozóan, hogy a konzultáció kielégíti a Vásárló elvárásait, valamint arra sem, hogy valamennyi Vásárló ugyanazokat az eredményeket éri el a konzultációk során.

 

8.. ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG

8.1. Elállási jog könyvvásárlás esetében

A magánszemély fogyasztót megilleti a 14 munkanapos elállási jog. Az elállási szándékot a Vásárló egy szöveges emailben jelezheti a hello@nagykarolin.hu címre küldve. A tárgymezőbe kerüljön az „elállás” szó, a levél törzsébe pedig a megrendelés időpontja, a megrendelő neve, illetve a tény, miszerint a Vásárló eláll a szerződéstől.

 

Elállási jog gyakorlása esetén a Vásárló saját költségén kell, hogy a Szolgáltató (eladó) részére visszaküldje a sértetlen terméket a számlával, vagy annak másolatával. Visszáru cím: Nagy Karolin 1011 Budapest, Iskola u. 35/a

 

A nem magánszemély, cégnévre/vállalkozásnévre kiállított számlát kérő ügyfeleket a törvény értelmében nem illeti meg a 14 napos elállás joga.

 

8.2. Elállási/felmondási jog szolgáltatás igénybevétele esetében

Online csoportos konzultáció megrendelése esetén a Vásárló 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a Személyes kivitelezés vagy konzultáció megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést. A felmondás abban különbözik az elállástól, hogy nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést, így a Vásárló által kifizetett összegnek csak arányos részét téríti vissza a Szolgáltató, attól függően, hogy mekkora részt teljesített már a szolgáltatásból.

Az elállási/felmondási határidő, online csoportos konzultáció vásárlása esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön a hozzáférési adatokat átvette, vagyis felvételt nyert a csoportos konzultáció felületéül szolgáló zárt Facebook csoportba.

Személyes konzultáció esetén a szerződés megkötésének napjától (az a nap, amikor a szolgáltatás díja megérkezik a Szolgáltató számlájára) számított 14 nap elteltével jár le.

 

Ha a Vásárló elállási /felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 

Nagy Karolin

1011 Budapest, Iskola u. 35/a

 

hello@nagykarolin.hu

 

Amennyiben a Szolgáltató felelősségi körébe eső okból marad el egy konzultáció, a Vásárló nyilatkozatával az alábbi opciók közül választhat:

– részvétel az új időpontban megrendezésre kerülő csoportos konzultáción

– részvétel egy közösen egyeztetett új időpontban megvalósuló egyéni konzultáción

– a konzultáció díjának Szolgáltató általi visszatérítése

 

Amennyiben panaszos ügyét nem sikerül a Szolgáltatóval rendeznie, panaszával fordulhat Békéltető Testülethez (Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131, E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu)

 

 

  1. TITOKTARTÁS

A Szolgáltató részére átadott, valamint a szolgáltatások nyújtása során egyéb módon megismert információkat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, azt a Vásárló engedélye nélkül harmadik személynek nem adja ki és nem hozza nyilvánosságra.

 

 

  1. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE AZ ORVOSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST NEM HELYETTESÍTI

A Vásárló hozzájárul, hogy a konzultációk ideje alatt kiemelt figyelmet fordít megfelelő mentális és egészségi állapotára és amennyiben szükséges, orvosi segítséget vesz igénybe (beleértve, de nem kizárólag a pszichoterápiát). A Szolgáltató nem nyújt orvosi, terápiás, vagy pszichoterápiás szolgáltatásokat. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Vásárlónak a konzultációs folyamat során hozott döntéseiért, vagy az abból eredő bármilyen következményekért.

 

  1. SZERZŐI JOGOK

A www.nagykarolin.hu weboldalon és az online csoportos konzultációk zárt csoportjaiban tilos a megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

A nagykarolin.hu weboldalról, Nagy Karolin által működtetett online felületekről és ezek adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

Kelt: 2019. október 16.

Módosítva (bővítve): 2020. augusztus 3-n

Érvényes: visszavonásig